Skip to main content Skip to footer

Warunki

Składając wizytę w naszej witrynie, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków:

Umowa z użytkownikiem witryny Stansted Express

Postanowienia ogólne

Niniejsza Witryna jest własnością spółki Stansted Express, z siedzibą pod adresem 1 Ely Place, London EC1N 6RY, Wielka Brytania, i jest przez nią obsługiwana. Na potrzeby niniejszego Regulaminu określenia „my”, „nasze”, „nas” itp. odnoszą się do Stansted Express. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej Witryny lub aplikacji mobilnej. Korzystanie z niniejszej Witryny lub naszej aplikacji mobilnej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu.

Ochrona danych

Wszelkie dane osobowe, jakie użytkownik nam przekazuje podczas korzystania z Witryny lub aplikacji mobilnej, będą wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności.

Prawa własności

Wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej do materiałów dostępnych w niniejszej Witrynie lub aplikacji mobilnej (a także organizacja i układ graficzny niniejszej Witryny i aplikacji mobilnej) wraz z kodem oprogramowania należą bezpośrednio do nas lub naszych usługodawców. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, zmieniać, publikować, rozpowszechniać, dystrybuować, sprzedawać ani przekazywać żadnych materiałów zawartych w niniejszej Witrynie lub naszej aplikacji mobilnej ani kodu oprogramowania, częściowo ani w całości, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Zawartość niniejszej Witryny lub naszej aplikacji mobilnej można jednak pobierać, drukować lub kopiować na osobisty, niekomercyjny użytek.

Dopuszczalne użytkowanie

Użytkownik może korzystać z niniejszej Witryny lub naszej aplikacji mobilnej zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, w każdym przypadku do zgodnych z prawem i właściwych celów, co obejmuje przestrzeganie odnośnych przepisów prawa i kodeksów postępowania obowiązujących w Wielkiej Brytanii lub w kraju, w którym użytkownik korzysta z niniejszej Witryny lub naszej aplikacji mobilnej.

W szczególności użytkownik zobowiązuje się:

  • nie zamieszczać, nie przekazywać ani nie rozpowszechniać w niniejszej Witrynie lub naszej aplikacji mobilnej za jej pośrednictwem żadnych informacji, które są lub mogą być szkodliwe, obsceniczne, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem;
  • nie wykorzystywać niniejszej Witryny lub naszej aplikacji mobilnej w sposób, który skutkuje lub może skutkować naruszeniem praw innej osoby;
  • nie korzystać z żadnego oprogramowania, procedury ani urządzenia w celu ingerowania lub próby ingerowania w sposób elektroniczny bądź manualny w działanie lub funkcjonalność niniejszej Witryny lub naszej aplikacji mobilnej, w tym w szczególności w żaden sposób nie przesyłać ani nie udostępniać plików zawierających uszkodzone dane lub wirusy;
  • nie niszczyć, nie zmieniać ani nie wpływać na ogólny wygląd niniejszej Witryny lub naszej apliakcji mobilnej ani na kod oprogramowania;
  • nie podejmować żadnych działań, które nakładają na niniejszą Witrynę lub naszą aplikację mobilną lub powiązaną z nią infrastrukturę nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie;
  • w żaden sposób nie uzyskiwać ani nie podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do dowolnej z naszych sieci.

Bez uszczerbku dla któregokolwiek z naszych praw (wynikających z obowiązującego prawa lub przysługujących nam na innej podstawie), zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do niniejszej Witryny lub naszej aplikacji mobilnej, jeśli w naszym przekonaniu (wedle naszego wyłącznego uznania) użytkownik w jakikolwiek sposób narusza warunki niniejszego Regulaminu.

Zmiany dotyczące niniejszej Witryny lub naszej aplikacji mobilnej

Możemy wprowadzać poprawki lub zmiany do informacji, usług, produktów i innych materiałów udostępnianych w niniejszej Witrynie lub naszej aplikacji mobilnej, jak również usunąć niniejszą Witrynę lub naszą aplikację mobilną w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. W dowolnym momencie możemy także zmodyfikować warunki niniejszego Regulaminu, a wszelkie takie modyfikacje będą skuteczne niezwłocznie po opublikowaniu zmodyfikowanej wersji Regulaminu w niniejszej Witrynie lub naszej aplikacji mobilnej. Dalsze korzystanie z Witryny i aplikacji mobilnej i dostęp do niej uznaje się za potwierdzenie akceptacji zmodyfikowanych warunków Regulaminu.

Linki do innych stron

Niniejsza Witryna i nasza aplikacja mobilna może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie udzielamy poparcia żadnym takim stronom i nie ponosimy odpowiedzialności za informacje, materiały, produkty lub usługi, które są na nich zawarte lub udostępnione. Użytkownik otwiera takie strony internetowe i z nich korzysta wyłącznie na własne ryzyko.

Zamieszczanie linków prowadzących do niniejszej Witryny lub naszej aplikacji mobilnej wymaga uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na zamieszczenie linka, który według naszego wyłącznego uznania jest niestosowny lub kontrowersyjny.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, karne, retorsyjne lub następcze, wynikające z uzyskania dostępu lub korzystania z niniejszej Witryny lub naszej aplikacji mobilnej lub wszelkich zawartych w niej informacji, w tym utratę zysków i podobne szkody, niezależnie od oczekiwań stron i niezależnie od tego, czy wynikają z naruszenia umowy, czynu niedozwolonego (włączając w to zaniedbanie), odpowiedzialności za produkt lub innych przesłanek, nawet w przypadku powiadomienia o możliwości wystąpienia takich szkód.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbanie lub świadome wprowadzenie w błąd.

Zrzeczenie się gwarancji

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo zrzekamy się wszelkich domniemanych gwarancji w odniesieniu do informacji, usług i materiałów zawartych w niniejszej Witrynie lub naszej aplikacji mobilnej. Wszelkie tego typu informacje, usługi i materiały dostarczane są w stanie, w jakim są, i w ramach aktualnej dostępności, bez udzielania jakiejkolwiek gwarancji.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się nas zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności z tytułu wszelkich zobowiązań, szkód, roszczeń i wydatków (w tym uzasadnionych opłat sądowych) związanych z naruszeniem przez użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.

National Rail Conditions of Travel

Krajowe warunki przewozu można przeczytać, klikając ten link.

Postanowienia różne

Niniejszy Regulamin zawiera wszystkie warunki umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a nami w odniesieniu do korzystania z niniejszej Witryny i naszej aplikacji mobilnej. Żadne inne pisemne lub ustne oświadczenia (włączając w to oświadczenia zawarte w publikowanych przez nas broszurach lub materiałach promocyjnych) nie stanowią części tej umowy.

Stansted Express nie udziela żadnych gwarancji co do niezawodności, stabilności i braku wirusów w odniesieniu do oprogramowania pobieranego z niniejszej witryny lub naszej aplikacji mobilnej, ani nie gwarantuje dostępności odnośnych stron umożliwiających pobranie dowolnego oprogramowania.

Wszelkie oprogramowanie pobierane z dowolnej części niniejszej witryny lub naszej aplikacji mobilnej za pośrednictwem linku wskazanego w niniejszej witrynie użytkownik pobiera, instaluje i wykorzystuje wyłącznie na swoje własne ryzyko.

Korzystanie ze strony i aplikacji mobilnej, pobieranie z niej materiałów i zastosowanie warunków niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa Anglii i Walii i zgodnie z nimi będzie interpretowane, a użytkownik zgadza się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania w sądach kraju zamieszkania użytkownika.

NIE PRZEGAP NASZYCH WYŁĄCZNYCH OFERT

Zapisz się do newslettera i jako pierwszy dowiedz się o:

Specjalnych promocjach
Najnowszych aktualizacjach
Konkursach
i innych nowościach...