ładowanie

Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca zasad zachowania prywatności i wykorzystania plików cookie składa się z dwóch części:

Część 1 – Wykorzystanie danych osobowych: określa zasady, na jakich będziemy przechowywać i wykorzystywać wszelkie dane osobowe, które uzyskamy od użytkownika lub które użytkownik nam przekaże.

Część 2 – Informacje na temat plików cookie: jakie pliki cookie wykorzystujemy, jak one działają i dlaczego ich używamy.

Część 1 – Wykorzystanie danych osobowych

1 Informacje ogólne

Spółka Abellio East Anglia Ltd (do której w niniejszej polityce odnoszą się określenia takie jak „my”, „nas”, „nasze” itp.) zobowiązuje się chronić i szanować prywatność swoich klientów.

Niniejsza polityka prywatności (wraz z naszym regulaminem i wszelkimi innymi dokumentami, do których odniesienia się w nim znajdują) określa zasady, na jakich będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które uzyskamy od użytkownika lub które użytkownik nam przekaże. Prosimy uważnie zapoznać się z treścią poniższego dokumentu, aby poznać nasze stanowisko i zasady postępowania w odniesieniu do danych osobowych użytkownika i sposobu traktowania tych danych.

Niniejsza polityka odnosi się do witryny internetowej www.stanstedexpress.com i aplikacji mobilnej Stansted Express. Witryna www.stanstedexpress.com (nasza witryna) i aplikacja mobilna Stansted Express są własnością spółki Abellio East Anglia Ltd, zarejestrowanej w Anglii, z siedzibą pod adresem 2nd Floor, St Andrew's House, St Andrew Street, London EC4A 3AG, i jest przez nią obsługiwana. Numer rejestracyjny spółki: 07861414. Korzystanie z witryny www.stanstedexpress.com i dokonywanie rezerwacji za pomocą aplikacji mobilnej Stansted Express jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i wyrażeniem zgody na zasady postępowania opisane w niniejszej polityce.

Na potrzeby brytyjskiej Ustawy o ochronie danych z 1998 r. (Data Protection Act 1998, zwanej dalej „Ustawą”) administratorem danych w odniesieniu do witryny i aplikacji mobilnej jest spółka Abellio East Anglia Ltd z siedzibą pod adresem 2nd Floor, St Andrew's House, St Andrew Street, London EC4A 3AG.

Wszelkie zmiany wprowadzone w przyszłości do treści niniejszej polityki zamieścimy na tej stronie i, w stosownych przypadkach, zawiadomimy o nich użytkowników pocztą elektroniczną. Prosimy często zaglądać na tę stronę, aby uzyskać informacje na temat uaktualnień lub zmian treści niniejszej polityki.

Wszelkie pytania, uwagi czy prośby dotyczące niniejszej polityki należy kierować pocztą elektroniczną do biura obsługi klienta (Customer Relations) za pomocą strony „Kontakt” znajdującej się w naszej witrynie.

Informacje, które możemy uzyskiwać od użytkownika

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące informacje dotyczące użytkownika:

 • Informacje udostępniane przez użytkownika. Użytkownik może nam przekazać informacje o sobie, wypełniając formularze dostępne w naszej witrynie www.stanstedexpress.com, w aplikacji mobilnej lub komunikując się z nami telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób. Obejmuje to informacje, które użytkownik nam przekazuje, gdy rejestruje się w naszej witrynie, aplikacji mobilnej, subskrybuje nasze serwisy informacyjne, wyszukuje lub zamawia bilety w naszej witrynie, bierze udział w forach dyskusyjnych lub korzysta z innych funkcji mediów społecznościowych dostępnych w naszej witrynie, bierze udział w konkursie, promocji lub ankiecie, a także gdy zgłasza problem na stronie. Użytkownik udostępnia nam m.in. swoje imię i nazwisko, kraj zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i informacje na temat preferowanego rodzaju podróży.
 • Informacje o użytkowniku gromadzone przez nas. Przy każdorazowym otwarciu przez użytkownika naszej witryny lub aplikacji mobilnej możemy automatycznie gromadzić następujące informacje:
  • informacje techniczne, w tym adres IP, za pomocą którego komputer użytkownika łączy się z Internetem, dane do logowania, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje zainstalowanych w przeglądarce wtyczek, system operacyjny i platforma;
  • informacje dotyczące wizyty użytkownika w witrynie, w tym pełna sekwencja odwiedzanych adresów URL przekierowujących użytkownika na naszą witrynę, stron w obrębie witryny lub adresów przekierowujących na inne strony (w tym data i czas); bilety/połączenia oglądane lub wyszukiwane przez użytkownika; czas reakcji strony, błędy pobrania, długość odwiedzin na poszczególnych stronach, informacje na temat interakcji z witryną (np. przewijanie, klikanie, przesuwanie kursora myszy) oraz sposoby opuszczenia strony i wszelkie numery telefonów, jakich użyto, aby połączyć się z naszym biurem obsługi klienta.
 • Informacje uzyskiwane z innych źródeł. Informacje o użytkowniku możemy także uzyskać, jeśli korzysta on z innych obsługiwanych przez nas witryn lub innych świadczonych przez nas usług. Jeśli uzyskujemy takie dane, wówczas zawiadamiamy użytkowników, że dane te mogą być przekazywane wewnętrznie i łączone z danymi zgromadzonymi na tej stronie. Współpracujemy także ściśle ze stronami trzecimi (w tym np. partnerami handlowymi, podwykonawcami w zakresie usług technicznych, płatności i dostawy, sieciami reklamowymi, dostawcami statystyk, dostawcami danych na temat wyszukiwanych informacji, biurami informacji kredytowej) i od nich także możemy uzyskiwać informacje o użytkowniku.

2 Wykorzystanie uzyskanych informacji

Przechowywane przez nas informacje na temat użytkownika wykorzystujemy w następujący sposób:

 • Informacje udostępniane przez użytkownika. Informacje te wykorzystujemy, aby:
  • wywiązać się z wszelkich zobowiązań wynikających z dowolnych umów zawartych między nami a użytkownikiem oraz zapewnić użytkownikowi wnioskowane przez niego informacje, bilety i usługi;
  • dostarczyć użytkownikowi informacji na temat biletów, produktów i usług, które oferujemy i które są podobne do biletów, produktów i usług zakupionych wcześniej przez użytkownika lub będących przedmiotem jego zapytań;
  • dostarczyć lub zezwolić wybranym stronom trzecim na dostarczenie użytkownikowi informacji o produktach lub usługach, które naszym zdaniem mogą go interesować. Jeśli użytkownik jest już naszym klientem, będziemy się z nim kontaktować wyłącznie drogą elektroniczną (przez e-mail lub SMS), przesyłając informacje o produktach i usługach zbliżonych do produktów i usług będących przedmiotem dokonanego wcześniej zakupu lub negocjacji handlowych z danym użytkownikiem. W przypadku użytkowników będących nowymi klientami, jeśli zezwolimy wybranym stronom trzecim na wykorzystanie danych użytkownika, będziemy (lub wybrane strony trzecie będą) kontaktować się z użytkownikiem drogą elektroniczną, wyłącznie jeśli dany użytkownik wyraził na to zgodę. Użytkowników, którzy nie życzą sobie, abyśmy wykorzystywali ich dane w ten sposób lub przekazywali je stronom trzecim w celach marketingowych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, który stosujemy, aby uzyskać dane użytkownika (tj. formularzu zamówienia lub formularzu rejestracyjnym);
  • zawiadomić użytkownika o zmianach w zakresie oferowanych przez nas usług;
  • przedstawić treści dostępne w naszej witrynie w sposób najbardziej efektywny dla danego użytkownika i jego komputera.
 • Informacje o użytkowniku gromadzone przez nas. Informacje te wykorzystujemy, aby:
  • zarządzać naszą witryną i wykonywać czynności wewnętrzne, takie jak rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie witryny czy prowadzenie badań, statystyk i ankiet;
  • udoskonalać naszą witrynę, tak aby dostępne w niej treści przedstawiane były w sposób najbardziej efektywny dla danego użytkownika i jego komputera;
  • umożliwić użytkownikowi korzystanie z interaktywnych funkcji naszego serwisu, jeśli zechce on z nich skorzystać;
  • realizować działania mające na celu ochronę bezpieczeństwa naszej witryny;
  • mierzyć i badać skuteczność naszych działań reklamowych skierowanych do danego użytkownika, a także innych użytkowników, oraz kierować do danego użytkownika reklamy, które mogą go zainteresować;
  • przesyłać danemu użytkownikowi i innym użytkownikom naszej witryny sugestie i rekomendacje dotyczące produktów i usług, które mogą ich zainteresować.
 • Informacje uzyskiwane z innych źródeł. Informacje te możemy zestawiać z informacjami udostępnianymi przez użytkownika oraz informacjami o użytkowniku gromadzonymi przez nas. Informacje uzyskiwane z innych źródeł oraz zestawienia informacji możemy wykorzystywać w określonych powyżej celach (w zależności od rodzaju otrzymywanych przez nas informacji).

3 Ujawnianie danych użytkownika

Informacje osobowe użytkownika możemy udostępnić dowolnemu członkowi naszej grupy, co oznacza nasze spółki zależne oraz naszą spółkę dominującą i jej spółki zależne, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 1159 brytyjskiej Ustawy o spółkach z 2006 r. (Companies Act 2006).

Dane użytkownika możemy udostępniać wybranym stronom trzecim, m.in:

 • partnerom handlowym, dostawcom i podwykonawcom na potrzeby wykonania jakiejkolwiek zawartej z nimi lub z użytkownikiem umowy;
 • dostawcom danych statystycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam udoskonalić i zoptymalizować naszą witrynę.

Dane osobowe użytkownika możemy ujawnić w następujących sytuacjach:

 • W przypadku sprzedaży lub nabycia dowolnego przedsiębiorstwa lub aktywów, dane osobowe użytkownika możemy ujawnić potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy danego przedsiębiorstwa lub aktywów.
 • W przypadku nabycia spółki Abellio East Anglia Ltd lub wszystkich jej aktywów przez stronę trzecią, będące w posiadaniu spółki dane osobowe jej klientów stanowić będą część zbywanych aktywów.
 • W przypadku gdy mamy obowiązek ujawnić lub przekazać dane osobowe użytkownika, aby wypełnić wszelkie zobowiązania prawne lub aby wyegzekwować bądź zastosować warunki naszego regulaminu lub innych umów, lub aby chronić prawa, majątek lub bezpieczeństwo spółki Abellio East Anglia Ltd, jej klientów i innych podmiotów. Dotyczy to także wymiany informacji z innymi spółkami lub organizacjami w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

4 Miejsce przechowywania danych osobowych użytkownika

Gromadzone przez nas dane uzyskane od użytkownika mogą być przesyłane do miejsca znajdującego się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i tam przechowywane. Dane te mogą także być przetwarzane przez pracowników zatrudnionych poza granicami EOG, którzy pracują dla nas lub jednego z naszych dostawców. Pracownicy tacy mogą być zaangażowani m.in. w realizację zamówień, przetwarzanie danych do płatności i świadczenie usług pomocy technicznej. Udostępniając nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na opisane powyżej przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie danych. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby dane użytkownika były traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką prywatności.

Wszystkie przekazane nam przez użytkownika informacje przechowywane są na naszych bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje płatnicze są szyfrowane. Jeżeli użytkownik otrzymał od nas hasło (lub samodzielnie wybrał hasło), które zapewnia mu dostęp do pewnych części naszej witryny, użytkownik ten jest odpowiedzialny za zachowanie swojego hasła w tajemnicy. Prosimy nie udostępniać hasła innym osobom.

Niestety przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczne. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych użytkownika przesyłanych do naszej witryny; użytkownik przesyła swoje dane na własne ryzyko. Po otrzymaniu danych użytkownika przestrzegamy rygorystycznych procedur i korzystamy z funkcji zabezpieczeń, które mają na celu zapobiec próbom nieuprawnionego dostępu.

5 Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali jego danych osobowych w celach marketingowych. Zazwyczaj zawiadamiamy użytkowników (zanim zgromadzimy ich dane), jeśli zamierzamy wykorzystać ich dane do celów marketingowych lub jeśli zamierzamy ujawnić ich dane stronom trzecim w celach marketingowych. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, aby jego dane nie były w ten sposób przetwarzane, zaznaczając określone pola w formularzach, które stosujemy, aby uzyskać dane użytkownika. Z prawa tego można także skorzystać w dowolnym momencie, pisząc do nas na adres Abellio East Anglia Ltd, 1 Ely Place, London EC1N 6RY.

W naszej witrynie mogą znajdować się odnośniki do stron współpracujących z nami sieci, reklamodawców lub spółek stowarzyszonych bądź odnośniki prowadzące z takich stron. W przypadku kliknięcia odnośnika prowadzącego do innej strony należy pamiętać, że każda z tych stron posiada własną politykę prywatności i że nie ponosimy odpowiedzialności za treść takiej polityki. Prosimy zapoznać się z treścią obowiązującej na danej stronie polityki prywatności przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

6 Dostęp do informacji

Ustawa daje użytkownikowi prawo wglądu do informacji dotyczących jego danych. Z prawa dostępu do własnych danych można skorzystać zgodnie z Ustawą. Wszelkie wnioski o uzyskanie dostępu do danych mogą podlegać opłacie w wysokości 10 GBP, która ma pokryć koszty, jakie ponosimy w związku z udostępnieniem użytkownikowi informacji na temat przechowywanych przez nas danych użytkownika.

Part 2 – Pliki cookie

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby odróżnić danego użytkownika od innych użytkowników naszej witryny. Pozwala nam to zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenie korzystania z naszej witryny, a także ją udoskonalać.

Nasza witryna wykorzystuje dwa typy plików cookie: pliki, które są niezbędne do obsługi funkcji, takich jak rezerwacja i zakup biletów, oraz zewnętrzne pliki cookie opracowane przez Google, które pozwalają nam śledzić statystyki korzystania z witryny oraz zmierzyć skuteczność naszych działań marketingowych.

Co to jest plik cookie?

Plik cookie (tzw. „ciasteczko”) to niewielki plik tekstowy zapisywany przez witrynę na dysku twardym komputera użytkownika. Istnieje kilka rodzajów plików cookie, a te najczęściej spotykane określa się często mianem plików cookie sesji. Stosuje się je, aby zachowywać informacje, których użytkownik potrzebuje, poruszając się po różnych stronach w obrębie witryny. Pliki te mają krótką żywotność i wygasają w ciągu kilku minut od momentu opuszczenia witryny przez użytkownika.

Inne rodzaje plików cookie mogą być wykorzystywane, aby śledzić aktywność internetową użytkownika, po tym jak opuścił on witrynę. Są one zazwyczaj sponsorowane przez organizacje niezwiązane z odwiedzaną witryną i określa je się ogólnie mianem „plików cookie podmiotów zewnętrznych”. Pliki te mają zwykle długą żywotność, często rzędu kilku miesięcy. Informacje gromadzone za pomocą tych plików są pozyskiwane, a same pliki odświeżane za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na stronę wykorzystującą te same lub podobne pliki cookie.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny

Nasza witryna wykorzystuje następujące pliki cookie:

 • ASP.NET_SessionId – plik cookie sesji pozwalający na utrzymanie zawartości koszyka zakupów;
 • SecureToken – plik cookie sesji pozwalający na utrzymanie stanu zalogowania użytkownika.

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych

Korzystamy także z oferowanych przez Google plików cookie do statystyk i śledzenia konwersji.

Udostępniane przez Google pliki cookie to:

 • __utma

  Plik ten zazwyczaj zapisywany jest w przeglądarce przy pierwszej odsłonie naszej witryny w danej przeglądarce. Jeśli użytkownik przeglądarki skasuje ten plik cookie, a witryna zostanie ponownie otwarta w danej przeglądarce, w przeglądarce zapisany zostanie nowy plik __utma, posiadający inny unikatowy identyfikator. Plik ten wykorzystuje się, aby określić liczbę unikatowych odwiedzających, i jest on aktualizowany przy każdej odsłonie witryny. Ponadto plik ten zawiera unikatowy identyfikator, z którego Google Analytics korzysta, aby zapewnić poprawność i dostępność pliku, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Plik ten wygasa 2 lata po jego zapisaniu/aktualizacji.
 • __utmb

  Plik ten wykorzystywany jest, aby rozpocząć i kontynuować sesję użytkownika w naszej witrynie. Kiedy użytkownik otwiera stronę w naszej witrynie, kod Google Analytics próbuje zaktualizować ten plik cookie. Jeśli go nie znajdzie, zapisuje w przeglądarce nowy plik i rozpoczyna nową sesję. Za każdym razem, gdy użytkownik otwiera inną stronę w naszej witrynie, plik cookie jest aktualizowany, tak by wygasł po upływie 30 minut. Pozwala to kontynuować pojedynczą sesję, o ile użytkownik pozostaje aktywny w 30-minutowych przedziałach czasowych. Plik ten wygasa, jeśli użytkownik przebywający na stronie w naszej witrynie jest nieaktywny przez dłużej niż 30 minut.
 • Śledzenie konwersji oferowane przez Google

  Plik cookie umożliwiający śledzenie konwersji zostaje zapisany w przeglądarce dopiero wtedy, gdy użytkownik kliknie reklamę dostarczoną przez Google, o ile reklamodawca zamówił usługę śledzenia konwersji. Pliki te wygasają w ciągu 30 dni i nie zawierają one żadnych informacji umożliwiających określenie tożsamości użytkownika. Jeśli tego typu plik cookie jeszcze nie wygasł, w momencie gdy użytkownik przegląda określone strony w witrynie reklamodawcy, Google oraz reklamodawca otrzymają informację, że użytkownik kliknął reklamę i przeszedł na daną stronę docelową. Każdy reklamodawca otrzymuje inny plik cookie, w związku z czym żaden z tych plików nie umożliwia śledzenia ruchu użytkownika po witrynach różnych reklamodawców. Aby wyłączyć obsługę plików cookie umożliwiających śledzenie konwersji, w ustawieniach przeglądarki należy zablokować pliki cookie pochodzące z domeny googleadservices.com.
 • Śledzenie danych za pomocą pliku DoubleClick

  Plik cookie DoubleClick wykorzystywany przez Google pozwala nam korzystać z narzędzia Google Display Network do monitorowania wyświetleń, które przekazuje nam informacje na temat liczby wyświetleń danej reklamy, innych usług reklamowych oraz interakcji użytkownika z wyświetlonymi reklamami i usługami reklamowymi, które są powiązane z odsłonami witryny www.stanstedexpress.com.

  Wdrożyliśmy także narzędzie Google Analytics Demographics and Interest, dzięki któremu w ramach usługi Google Analytics otrzymujemy także uzyskiwane za pośrednictwem stron trzecich informacje na temat odbiorców (np. podawany anonimowo wiek użytkowników, ich płeć i zainteresowania). Użytkownik może zdecydować, w jaki sposób Google zarządza tymi informacjami, i uniemożliwić gromadzenie danych na swój temat, zmieniając odpowiednie ustawienia w Google Ads Preferences Manager.

Używamy także funkcji śledzenia danych serwisu Adara, który z kolei korzysta ze świadczonej przez strony trzecie usługi śledzenia danych wykorzystującej pliki cookie, sygnały nawigacyjne (web beacons) i pliki dziennika, aby śledzić dane nieosobowe, takie jak analizowane zbiorczo schematy odsłon naszej witryny internetowej. Dzięki analizie tych informacji dowiadujemy się, ile osób łącznie odwiedza naszą witrynę.

Dlaczego stosujemy pliki cookie?

Informacje uzyskane za pomocą plików cookie wykorzystujemy w następujących celach:

 • statystyki użycia witryny i dane analityczne;
 • śledzenie poruszania się użytkownika po różnych stronach w ramach witryny, tak by umożliwić prawidłową realizację procesu rezerwacji biletów i dokonywania płatności;
 • śledzenie dokonywanych zakupów w celu zmierzenia skuteczności wyszukiwania i kampanii marketingowych.

Blokowanie i usuwanie plików cookie

Ustawienia domyślne przeglądarek internetowych zazwyczaj zezwalają na zapisywanie plików cookie, ustawienia te można jednak zmienić, tak aby przeglądarka odrzucała takie pliki. Jeśli użytkownik zdecyduje się zmienić te ustawienia, ważne jest, aby nie wykluczył stosowania nieszkodliwych i przydatnych plików cookie sesji. Należy wówczas wybrać opcję, aby przeglądarka odrzucała wszystkie pliki cookie podmiotów zewnętrznych.

Takie działanie może jednak mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszej witryny i innych stron internetowych.